Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Relay loại nhỏ RJ2S-CL-D24
  73.000,00 ₫
  -
  +
 2. Relay loại nhỏ RJ2S-CL-A230
  93.000,00 ₫
  -
  +
 3. Relay 2 cực RM2S-UL-DC24
  69.000,00 ₫
  -
  +
 4. Relay 2 cực RM2S-UL-AC24
  75.000,00 ₫
  -
  +
 5. Relay 2 cực RU2S-A24
  92.000,00 ₫
  -
  +
 6. Relay 2 cực RM2S-UL-AC220
  74.000,00 ₫
  -
  +
 7. Relay loại lớn, 4 cực RU4S-D24
  98.000,00 ₫
  -
  +
 8. Relay 4 cực RY4S-UL-DC24
  78.000,00 ₫
  -
  +
 9. Relay loại lớn, 4 cực RU4S-A220
  98.000,00 ₫
  -
  +
 10. Relay 4 cực RY4S-UL-AC24
  83.000,00 ₫
  -
  +
 11. Relay loại lớn RH2B-ULDC24
  1,00 ₫
  -
  +
 12. Relay 4 cực RY4S-UL-AC220
  78.000,00 ₫
  -
  +
 13. Relay loại lớn RH2B-ULAC220
  1,00 ₫
  -
  +
 14. Relay loại lớn RH4B-ULDC24
  1,00 ₫
  -
  +
 15. Relay loại lớn RH4B-ULAC220
  1,00 ₫
  -
  +
 16. Đế relay cho loại 14 chân dẹp SY4S-05D
  39.000,00 ₫
  -
  +
 17. Relay 2 cực RU2S-D24
  85.000,00 ₫
  -
  +
 18. Đế relay cho loại 8 chân dẹp SM2S-05D
  34.000,00 ₫
  -
  +
 19. Relay 2 cực RU2S-A220
  85.000,00 ₫
  -
  +
 20. Đế relay dong cho RJ2S
  50.000,00 ₫
  -
  +
 21. Relay loại lớn, 4 cực RU4S-A24
  105.000,00 ₫
  -
  +
 22. Đế relay dong cho RJ1S
  44.000,00 ₫
  -
  +
 23. Relay loại nhỏ RJ1S-CL-D24
  69.000,00 ₫
  -
  +
 24. Đế relay dong cho RH2B
  53.000,00 ₫
  -
  +
 25. Relay loại nhỏ RJ1S-CL-A230
  92.000,00 ₫
  -
  +
 26. Đế relay dong cho RH4B
  92.000,00 ₫
  -
  +

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR